Kallelse till årsmöte söndag 9/3 2014

Medlemmarna i Ödåkra Vattenförening UPA  kallas härmed till årsmöte (2014)

Datum: söndag 9 mars

Plats:    Ödåkra tennishall

Tid:        16.00

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta – för att vi skall kunna beräkna åtgången så meddela vänligen med sms att du kommer till Richard Tauvon på 073 434 87 30.

I år finns det lite extra anledning att närvara:

Vi har under året upptäckt att det finns ett antal olika stadgar till föreningen. Det har tyvärr inte gått att säkerställa vilka stadgar som har beslutats när och hur – och därmed återstår att de enda stadgar som har garanterad officiell status är de som finns inregistrerade på bolagsverket, daterade 12 september 1945…

Då dessa stadgar dels är 70 år gamla, dels är skrivna i samband med etableringen av föreningen har vi tagit oss friheten att försöka uppdatera och anpassa paragraferna till dagens språk (!) och behov.

Största innehållsmässiga ändringen rör ansvarsfördelningen mellan förening och enskild medlem, där vi har försökt bli tydligare i stadgarna.  Helsingborgs kommun har – i likhet med alla andra kommuner – sin ansvarsgräns vid tomtgräns. Vi har i stället valt att sätta gräns för det enskilda ansvaret vid ”stamledningar”, dvs ledningar som förser även andra fastigheter med vatten. Ibland går dessa ledningar utanför tomtgräns men oftast genom tomterna. ”Servisledningar” är sålunda de vattenledningar som går från stamledning till den enskilda fastigheten. Vi kommer att presentera ritningar med stam- och servisledningar på årsmötet.

Har du frågor om detta är du såklart mer än välkommen att ringa ordförande Ingrid Frennesson 042-863 76. Vi kommer att ägna en del av årsmötet åt denna fråga.

1945-stadgarna – samt uppdaterade kartor över föreningens ledningsnät med markerade stam- resp. servis-ledningar – hittar du alltid på föreningens hemsida www.odakravatten.se

Åtkomst till dessa dokument – och även protokoll från års- och styrelsemöten samt alla provtagningar etc – är såklart enbart för medlemmar. Saknar du inloggning till sidan är det för att vi inte har din epost – kontakta kassör Peter på peter@retorikforlaget.se, så får du omedelbart tillgång!

 

Notera gärna att vi både på hemsidan och den anknutna Facebooksidan har möjlighet att ta emot kommentarer och observationer – och att det är här vi lägger ut smånyheter och meddelanden om underhåll. Hjälp gärna till med att hålla alla uppdaterade!

 

Glöm inte att vattenföreningen är vår allas förening: vi är 43 hushåll med ett gemensamt intresse för en enkel, säker och stabil vattenförsörjning.

 

Vi kommer att behöva en ny revisor samt gärna en extra styrelseledamot – anmäl ditt intresse!

 

 

Dagordning

§1          Mötets öppnande.

§2          Godkännande av dagordningen.

§3          Val av mötes ordförande och sekreterare för mötet

§4          Fråga om mötets behöriga utlysande.

§5          Val av 2 justeringsmän för mötet

§6          Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (inkl provtagnings resultat), samt resultaträkning avseende 2013 års verksamhet

§7          Föredragning av revisorerna.

§8          Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2013.

§9          Val till styrelsen

$10       Val av revisorer

§11       Genomgång av aktuella läget i föreningen

§12       Beslut om den fasta vattenavgiften

§13       Fastställande av uppdaterade stadgar

§14       Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt,

vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet)

§15       Mötets avslutande

Lämna ett svar